-->

باغ چشمه عمارت


شهرستان: بهشهر

موقعیت:علت نامگذاری این بنا، جوشیدن چشمه ای از زمین طبقه همکف این عمارت تاریخی است.

تماس با ما: