-->

باغ عباس آباد


شهرستان: بهشهر

موقعیت:این مکان که به دستور شاه عباس اول، در دوران صفویه ساخته شده

تماس با ما:
© 2023 smart village. All Rights Reserved. ایده پردازان الکترونیک البرز