-->

مسابقات شتر سواری


شهرستان: قشم

موقعیت:برگزاری مسابقات شتر سواری روستای گورزین که این روستا در زمینه شتر و شتر داری ید طولانی دارد و در طول سال بمناسبتهای مختلف این مسابقات بر گزار می گردد

تماس با ما:
© 2023 smart village. All Rights Reserved. ایده پردازان الکترونیک البرز